2012-10-25

24.10.2012 ~ Backstreet Boys in Orlando ^_^

 AJ - Brian always has to get behind the camera. I think he thinks he's the next Ridley Scott. Ha
 Brian zawsze musi stanąć za kamerą. Myślę, że on myśli, że jest następnym Ridleyem Scottem. Ha

 Brian - Then there was 5! Chirp ;)
 Brian - This is where I met AJ Nick and Sweet D for the very first time. April 20th 1993 chirp ;)
 To tam poznałem AJ Nicka i słodkiego D po raz pierwszy. 20 kwietnia 1993 ćwir;) Brian - the old (NEW) School :) chirp
 stara (NOWA) Szkoła :) ćwir

 Howie - Found the original band house. Taking a hometown road trip with the guys and loving every minute of it.
 Znalazłem oryginalny dom zespołu. Wybrałem się na wycieczkę rodzinną z chłopakami i uwielbiam każdą jej minutę.

 Kevin -  First rehearsal space.
 Pierwsze miejsce prób.

 Kevin - Rolling down memory lane… This is where we put in work back in the day. Rehearsal warehouse in Kissimmee, Florida.
Wspominając... To jest miejsce, gdzie kiedys pracowaliśmy. Magazyn prób w Kissimmee na Florydzie.

 Nick - Back to where it all started. Our first rehearsal studio. Shooting for our movie.
 Tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Nasze pierwsze studio prób. Zdjęcia do naszego filmu.
 AJ - Taking it back old school!! Wow it’s been 20 years since we were here
Powrót do starej szkoły! Wow to było 20 lat temu jak ostatnio tutaj byliśmy

AJ - The very first bsb rehearsal place ever
Pierwsze miejsce prób bsb kiedykolwiek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz